Група деца стояли и гледали съсредоточено как един поп поправял един стол. Приближило се тяхно приятелче и им казало:

— Хайде да си играем.

Едно от децата прошепнало:

— Ш-ш-ш-т, тихо, седни тук да видим какво казват поповете като си ударят пръста с чука…