Като заклан

— Татко, какво значи спи като заклан? — пита Тошко.

— Значи че някой спи много добре, непрекъснато, продължително — отговаря бащата.

Вечерта бащата пита Тошко:

— Е, Тошко, днес работи ли добре в училището?

— Да, татко — отговаря самодоволно Тошко. — Днес работих като заклан.

Остроумен овчар

Имало едно време остроумен овчар. Той се бил прочул, че може да смята наум толкова, колкото учените смятали на книга.

Веднъж един учен-недоучен самохвалко се разхождал по полето. Той видял остроумния овчар и намислил да го подиграе.

— Ей ти, учени овчарю — казал му той, — като умееш толкова да смяташ, можеш ли ми каза колко правят 2 по 5?

— Господине — отговорил овчарят, — като прибавим и ваша милост отдире, ще получим числото 100.

Надутият самохвалко се засрамил и си заминал.

Гламчо
Народна смешка

Отишел Гламчо една вечер да вади вода. Погледнал в кладенеца. Видял отражението на месечината.

— Бре, що е туй? — викнал Гламчо. — Месечината паднала в кладенеца.

Втурнал се в къщи. Взел една кука. Вързал я с въже и я спуснал да вади месечината. Куката се закачила о един камък. Гламчо дърпал, дърпал — откачила се куката и той се търкулнал по гърба си. Погледнал нагоре, видял месечината и рекъл:

— Хубаво се търкулнах, ама и месечината извадих!

Много бързал

Бащата. Защо не влязохте с другаря си в къщи. Цял час се разговаряхте на студа?

Гошо. Аз рекох на Живко да влезем, но той отказа, защото много бързал.

Кой вижда по-добре?

— Какво ми разправяш ти, приятелю, че си виждал по-добре от мене? Ела на прозореца! Виждаш ли на отсрещния прозорец през пътя кацнала една муха?

— Виждам, разбира се. Но ти забелязваш ли, че мухата се прозява?

— Забелязвам, разбира се. Но ти виждаш ли как тя те гледа сърдито?

— Защо да ме гледа сърдито?

— Защото лъжеш повече от мене.

Учтивост

— Иванчо, вземи чинията с баницата и раздай на братчетата и сестричетата си!

— Не, мамо, нека друг да раздава.

— Защо, сине?

— Защото татко каза вчера, че който раздава, трябва от учтивост да оставя за себе си най-малкия къс.

Видове кокошки

Учителят. Изброи какви видове кокошки има, Стоянке!

Стоянка. Има обикновени кокошки, токачки, качуларки и т.н.

Учителят. Помисле де, помисли!

Стоянка. И печени кокошки, учителю.

Не разбира

Един болник се оплаквал на своя приятел, който бил отишел да го види:

— Нищо не разбира моят лекар. Аз съм здрав като вол, ям като свиня, пия като теле, спя като магаре, а все пак ме тресе като кон. И той не знае що да каже.

— Тъй ли? — рекъл приятелят му. — Знаеш ли какво ще ти кажа… Я извикай някой ветеринарен лекар.

Съобразителен

Лекарят (към Босилка). Защо не вземаш лекарствата, които ти предписвам?

Босилка. Защото на стъклото пише — да се държи винаги запушено.

Лесна работа
Народна смешка

Някои цигани отишли при един орач да си изпросят хляб. Орачът почнал да ги мъмре:

— Мързеливци сте вие, циганите! Не ви се работи. Я погледнете как ние се мъчим над ралото!

— Какво се мъчите! — отговорил един от циганите. — Вашето е лесно: ори, мели, яж. Нашето, нашето е мъчно: проси го, носи го, меси го, печи го и чак тогава го яж!

Готованко

— Ставай, Готованко, че ще идеш с колата на воденица!

— Ох, боли ме корем!

— Ставай, Готованко, че скоро ще ядем!

— Ах, къде ми е голямата лъжица?

Портокал

Един господар пратил по слугата си два портокала на своя приятел. Слугата изял из пътя единия портокал. Но приятелят знаел, че ще получи два портокала. Той запитал слугата защо му носи само един. Слугата нямало какво да прави и си признал, че го е изял.

— Как така го изяде? — викнал приятелят сърдит.

— Ей така — отвърнал слугата и изял и другия портокал.